فروش
تماس بگیرید سفارش آنلاین گوشت گوسفندیگروه شرکت‌هاى سرو نسبت به سرمایه‌گذارى و تولید شیر و گوشت گوسفندى از بهترین نژادهاى تخصصى در دشت قزوین اقدام نموده است و امروزه با بهره بردارى از اولین فاز مجموعه، محصولاتى با بهترین کیفیت آماده عرضه مى باشند. گوشت گوسفندى که توسط مجموعه عرضه مى گردد، محصول پرورش دو […]
سروگل
تماس بگیریدواحد سرو گل نوین در زمینى به وسعت ۹۰ هکتار در مجموعه ۷۸۷ هکتارى گــروه ســرو در حال احداث گلخانه اى به مساحت 20 هکتار مى باشد. بررسى هاى اقتصادى طرح انجام و مجوزهاى لازم اخذ گردیده است و در سال ۱۴۰۲ شروع به اجراى طرح مى نماید و به کشـت محصـولات گلخانه اى […]
سرورود
تماس بگیریدواحد سرورود نوین در زمینى به وسعت ۱۰ هکتار در مجموعه ۷۸۷ هکتارى گروه سرو در حال احداث سالن هاى پرورش ماهى خاویار مى باشد، که بررسى هاى اقتصادى طرح انجام و مجوزهاى لازم اخذ گردیده است، شروع احداث فاز اول پروژه در بهار ۱۴۰۲ بوده و فعالیت این واحد پرورش ماهى و تولید […]
  • 1
  • 2
فروش
تماس بگیرید سفارش آنلاین گوشت گوسفندیگروه شرکت‌هاى سرو نسبت به سرمایه‌گذارى و تولید شیر و گوشت گوسفندى از بهترین نژادهاى تخصصى در دشت قزوین اقدام نموده است و امروزه با بهره بردارى از اولین فاز مجموعه، محصولاتى با بهترین کیفیت آماده عرضه مى باشند. گوشت گوسفندى که توسط مجموعه عرضه مى گردد، محصول پرورش دو […]
سروگل
تماس بگیریدواحد سرو گل نوین در زمینى به وسعت ۹۰ هکتار در مجموعه ۷۸۷ هکتارى گــروه ســرو در حال احداث گلخانه اى به مساحت 20 هکتار مى باشد. بررسى هاى اقتصادى طرح انجام و مجوزهاى لازم اخذ گردیده است و در سال ۱۴۰۲ شروع به اجراى طرح مى نماید و به کشـت محصـولات گلخانه اى […]
سرورود
تماس بگیریدواحد سرورود نوین در زمینى به وسعت ۱۰ هکتار در مجموعه ۷۸۷ هکتارى گروه سرو در حال احداث سالن هاى پرورش ماهى خاویار مى باشد، که بررسى هاى اقتصادى طرح انجام و مجوزهاى لازم اخذ گردیده است، شروع احداث فاز اول پروژه در بهار ۱۴۰۲ بوده و فعالیت این واحد پرورش ماهى و تولید […]
  • 1
  • 2