سروگل

واحد سرو گل نوین در زمینى به وسعت ۹۰ هکتار در مجموعه ۷۸۷ هکتارى گــروه ســرو در حال احداث گلخانه اى به مساحت 20 هکتار مى باشد. بررسى هاى اقتصادى طرح انجام و مجوزهاى لازم اخذ گردیده است و در سال ۱۴۰۲ شروع به اجراى طرح مى نماید و به کشـت محصـولات گلخانه اى مى پردازد.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.